Top
GP Gruppen / Åpenhetsloven

ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger virksomheten en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

GP-Gruppen som konsern oppfylte per 31.12.2022 betingelsene for større virksomheter i
åpenhetsloven, og var dermed pålagt å følge nevnte lov.

GP-gruppen bestod på tidspunktet av følgende selskap:

– GP Gruppen AS (morselskap)
– GP Digital AS (salg av IT-/telefoni-løsninger, programvare og IT-tjenester)
– GP Marked AS (salg av markeds- og kommunikasjons-tjenester)
– GP Nett AS (fibernett-utbygging)
– GP Økonomi AS (salg av regnskaps- og økonomitjenester)

GP Nett AS ble 28.2.2023 solgt til Viken Fiber AS, og GP-Gruppen vil etter dette ikke lenger oppfylle
betingelsene for større virksomheter, og vil dermed ikke lenger være omfattet direkte av lovens
bestemmelser. Indirekte kan vi likevel bli berørt som leverandør av produkter og tjenester til
virksomheter som omfattes av loven.

Henvendelser og spørsmål knyttet til GP-Gruppens arbeid med menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold kan rettes til info@gp.no og vil besvares senest tre uker etter henvendelsen er
mottatt.

 

Et krav om informasjon kan avslås etter §6 dersom: 

  • kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
  • kravet er åpenbart urimelig
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår.

 

GP-Gruppen redegjør for hvordan vi følger opp kravene i henhold til Åpenhetsloven i rapporten Redegjørelse etter åpenhetsloven, 22.06.2023.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.